Etusivu Yhdistyksen säännöt
  SYDÄN- JA KEUHKOSIIRROKKAAT - SYKE ry
   
  SÄÄNNÖT
   
1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
  Yhdistyksen nimi on Sydän- ja keuhkosiirrokkaat-SYKE ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.
   
2 § Tarkoitus
  Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Sydänliitto ry:n valtakunnallisena jäsenjärjestönä toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edunvalvonta- ja tukijärjestönä sekä vaikuttaa elinsiirto- ja elinluovutustoiminnan toimintaedellytysten parantamiseen ja osallistua sydän-, verisuoni- sekä keuhko- ja hengitys-sairauksia ehkäisevään työhön.
   
3 § Toimintamuodot
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
  1. tiedottaa jäsenistölleen elinsiirtoihin ja elinluovutuksiin, sydän- ja verisuoni-, keuhko- ja hengityssairauksiin sekä sosiaali-, terveydenhuolto- ja toimeentulokysymyksiin liittyvistä asioista;
  2. toimii jäsenistön edunvalvojana
  3. on yhteistyössä terveydenhuollon yksiköissä työskentelevien lääkäreiden, hoitohenkilökunnan ja muiden asiantuntijoiden kanssa elinsiirtotoimintaan ja elinsiirtopotilaiden hoitoon liittyvissä asioissa;
  4. järjestää jäsenilleen sekä valtakunnallisia että alueellisia tapaamisia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, vertaistuki-, sopeutumisvalmennus-, kuntoutus-, liikunta- ja urheilu-, virkistys- ja kulttuuritoimintaa sekä muuta palvelutoimintaa;
  5. voi tukea stipendein, avustuksin ja lahjoituksin toimialansa tutkimus- ja muuta vastaavaa toimintaa;
  6. voi erityisen painavista syistä tilapäisesti avustaa opinnoissa tai äkillisissä taloudellisissa vaikeuksissa sydän-, verisuoni-, keuhko- ja hengityssairaita henkilöitä;
7. on yhteistyössä toimialansa kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen, viranomaisten sekä poliittisten päätöksentekijöiden kanssa.
   
4 § Omaisuus ja varojen hankinta
  Yhdistyksellä on oikeus toimintaansa varten omistaa ja hallita sekä irtainta, että kiinteää omaisuutta ja ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja julkisia sekä muita avustuksia.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, järjestää myyjäisiä ja erilaisia juhla- ja yleisötilaisuuksia sekä harjoittaa kahvila- ja kioskiliikettä sekä toimialaansa liittyvää palvelu- ja neuvontatoimintaa, myydä adresseja ja muuta huomionosoitusmateriaalia sekä muuta kirjallista, kuvallista tai sähköisessä muodossa olevaa materiaalia.
   
5 § Jäsenet
  Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannattavat henkilöjäsenet, kannattavat yhteisö- ja säätiöjäsenet, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöitä, joille on tehty sydän-, keuhko- tai sydän- ja keuhko-siirtoleikkaus.
Kannattaviksi henkilöjäseniksi voidaan hyväksyä varsinaisten jäsenten läheisiä ja muita yksityisiä henkilöitä jotka haluavat edistää ja tukea yhdistyksen toiminnalle tärkeitä asioita.
Kannattaviksi yhteisö- tai säätiöjäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä, jotka haluavat edistää ja tukea yhdistyksen toiminnalle tärkeitä asioita.
Kunniapuheenjohtajana voi kerrallaan toimia yksi henkilö, joka yhdistyksen puheenjohtajana toimiessaan on erityisen merkittävällä tavalla vaikuttanut yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.
Kunniajäsenikseen yhdistys voi kutsua henkilöitä, jotka erittäin merkittävällä tavalla ovat toimineet yhdistykselle tärkeiden asioiden edistäjinä.
Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen varsinainen kokous hallituksen esityksestä.
   
6 § Jäsenmaksu
 

Varsinaiset jäsenet, kannattavat henkilöjäsenet sekä kannattavat yhteisö- ja säätiöjäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous vahvistaa vuodeksi kerrallaan erikseen eri jäsenryhmille.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

 Yhdistyksen hallituksella on oikeus kirjallisesta hakemuksesta vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta jäsen, joka esittää erittäin painavan syyn hakemuksensa tueksi.
 
7 § Jäsenyyden päättyminen
  Eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta voidaan katsoa eronneeksi. Jäsen, joka on laiminlyönyt muun jäsenvelvoitteensa tai muuten toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
Erotetulla on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä asiasta kirjallisen valituksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.
   
8 § Hallintoelimet
  Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää siten, kuin jäljempänä tarkemmin määrätään, yhdistyksen kokous. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus.
   
9 § Yhdistyksen kokoukset
  Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous, joka järjestetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous, joka järjestetään loka-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo pitämisen tarpeelliseksi tai, kun se lain mukaan muuten on pidettävä. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu lähetetään jäsenille kirjeitse tai jäsenlehdessä. Kutsu on postitettava viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta. Jäsenen halutessa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi hänen tulee tehdä siitä esitys hallitukselle kirjallisena niin, että kevätkokoukselle tarkoitettu esitys toimitetaan marraskuun loppuun mennessä ja syyskokoukselle tarkoitettu esitys toimitetaan heinäkuun loppuun mennessä.
   
10 § Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja. Kokous valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
   
  Kevätkokous
  1. käsittelee hallituksen esittämän toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan ja toiminnan tarkastajan lausunnon;
  2. päättää edellisen kauden tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  3. päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
  4. käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat.
   
  Syyskokous
  1. käsittelee ja vahvistaa hallituksen esittämän toimintasuunnitelman seuraavaksi kaudeksi;
  2. vahvistaa jäsenryhmien jäsenmaksujen suuruudet sekä tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja hallituksen jäsenten mahdolliset palkkiot;
  3. käsittelee ja vahvistaa hallituksen esityksen talousarvioksi seuraavaksi kaudeksi;
  4. valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan seuraavaa tilikautta varten;
  5. valitsee hallituksen puheenjohtajan kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi;
  6. vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavalle kaudelle erovuorossa olevien tilalle;
  7. valitsee edustajat ja varaedustajat Suomen Sydänliitto ry:n liiton kokouksiin sekä päättää yhdistyksen muiden edustajien valitsemisesta;
  8. käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat.
   
11 § Ääni- ja puheoikeus
  Yhdistyksen kokouksessa äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä. Muilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.
Äänioikeutettu jäsen voi valtakirjalla edustaa enintään yhtä äänioikeutettua jäsentä mikäli tämä on estynyt.
   
12 § Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa
  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se esitys, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla, muulloin päätökseksi tulee se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava sekä pöytäkirjantarkastajien tarkastettava ja allekirjoitettava. Pöytäkirjat on mahdollisine liitteineen hallituksen toimesta säilytettävä ja niistä voidaan toimittaa kopioita jäsenille kiertokirjeiden yhteydessä.
   
13 § Hallitus
  Hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä, joiden kaikkien tulee olla yhdistyksen äänioikeutettuja jäseniä.
Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Varajäsenet ovat I, II ja III varajäsen, jotka kutsutaan tarvittaessa numerojärjestyksessä. Lisäksi hallituksen työskentelyssä voi olla mukana enintään kolme hallituksen nimeämää asiantuntijajäsentä, joilla on puhe- mutta ei äänioikeutta.
Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, valitsee tai kutsuu sihteerin ja muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt, kunkin kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallituksen puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa hänen tehtäviään ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hänenkin ollessa estyneenä toinen varapuheenjohtaja.
   
14 § Hallituksen kokoukset
  Hallituksen kokousta johtaa puheenjohtaja.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, joka on annettava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajanlisäksi paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Hallitus on kutsuttava koolle vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytäessä. Käsiteltäväksi haluttu asia on pyynnössä mainittava. Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se esitys, jota enemmän kuin puolet läsnä olleista on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla, muulloin päätökseksi tulee se esitys, jota puheenjohtaja on kannattanut.
Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava ja läsnä olleiden hallituksen jäsenten tarkastettava ja allekirjoitettava.
Pöytäkirjat on hallituksen toimesta säilytettävä ja niistä voidaan toimittaa kopioita hallituksen jäsenille.
   
15 § Hallituksen tehtävät
  Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
  1. johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa;
  2. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ottaen myös huomioon mahdollisten lahjoitusten ja testamenttien määräykset;
  3. laatia ja esittää varsinaisille kokouksille vuosittain toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös;
  4. valmistella ja yhdistyksen kokouksille esitellä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset;
  5. ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnassaan mahdollisesti tarvitsemat palkatut toimihenkilöt;
  6. huolehtia ja vastata siitä, että yhdistys toimii lain, yhdistyksen sääntöjen ja Suomen Sydänliitto ry:n sääntöjen mukaisesti.
   
  Hallitus voi keskuudestaan valita työvaliokunnan tai muutoin toimikuntia avukseen hoitamaan juoksevia asioita tai valmistelemaan ja suorittamaan hallituksen niille erikseen määräämiä tehtäviä.
   
16 § Nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämien henkilöiden kanssa.
   
17 § Tilikausi ja tilin- sekä toiminnantarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle tilin- ja toiminnantarkastusta varten viimeistään 21 vuorokautta ennen kevätkokousta.
   
18 § Sääntöjen muuttaminen
  Näiden sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Sääntömuutokselle on saatava lisäksi Suomen Sydänliitto ry:n liittohallituksen hyväksyminen.
   
19 § Yhdistyksen purkautuminen
  Päätös tämän yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista ensimmäisen on oltava varsinainen kokous.
Yhdistys purkautuu, jos purkautumista on molemmissa kokouksissa kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksissä annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jäävä omaisuus ja varat sydän- ja keuhkosiirtoja koskevaan tutkimustyöhön viimeisen kokouksen päättämällä tavalla, mikäli saatujen testamenttien tai lahjoitusten ehdot eivät niiden osalta muuta edellytä.
   
  Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 3.3.2012.
   
  Sääntöjen pykälät otsikoineen:
  1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
  2. Tarkoitus
  3. Toimintamuodot
  4. Omaisuus ja varojen hankinta
  5. Jäsenet
  6. Jäsenmaksu
  7. Jäsenyyden päättyminen: eroaminen ja erottaminen
  8. Hallintoelimet
  9. Yhdistyksen kokoukset
  10. Varsinaiset kokoukset
  11. Ääni- ja puheoikeus
  12. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa
  13. Hallitus
  14. Hallituksen kokoukset
  15. Hallituksen tehtävät
  16. Nimen kirjoittaminen
  17. Tilikausi ja tilin- sekä toiminnantarkastus
  18. Sääntöjen muuttaminen
  19. Yhdistyksen purkautuminen
 

Viimeksi päivitetty (15.10.2012 20:47)